Главная / Культура / Календарь культурных событий на 2024 год

Календарь культурных событий на 2024 год

Календарь на 2024 год / Каляндар на 2024 год / Calendar 2024
16 марта
Народное гулянье «Широкая Масленица на доброй земле!» (г. Мосты) Приглашаем всех на народное гулянье «Широкая Масленица на доброй земле!». Гостей праздничного мероприятия ждёт яркое театрализованное представление. Традиционные песни и пляски, весёлые частушки и прибаутки прозвучат на празднике. Самые отважные смогут покорить обледенелый столб и снять с него подарки. Ну и, конечно же, состоится яркий обряд сжигания чучела, символизирующий проводы зимы. На празднике развернётся широкая ярмарка, а также игровая зона, где каждый сможет поучаствовать в различных конкурсах. Приезжайте и приходите на праздник! Не упустите возможность провести позитивно и увлекательно выходной день в кругу родных и друзей! Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

16 сакавіка
Народнае гулянне «Шырокая Масленіца на добрай зямлі!» (г. Масты) Запрашаем усіх на народнае гулянне “Шырокая Масленіца на добрай зямлі!”. Гасцей святочнага мерапрыеммтва чакае яркі тэатралізаваны паказ. Традыцыйныя песні і танцы, вясёлыя прыпеўкі і прымаўкі прагучаць на свяце. Самыя адважныя змогуць скарыць абледзянелы слуп і зняць падарункі. Ну і, вядома ж, адбудзецца яркі абрад спальвання чучала, што сімвалізуе праводзіны зімы. На свяце разгорнецца шырокі кірмаш, а таксама гульнёвая зона, дзе кожны зможа паўдзельнічаць у розных конкурсах. Прыязджайце і прыходзьце на свята! Не упусціце магчымасць правесці пазітыўна і займальна выхадны дзень разам з роднымі і сябрамі! Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”

March 16
Folk festival “Wide Maslenitsa on the good land!” (Mosty) We invite everyone to the folk festival “Wide Maslenitsa on the good land!” Guests of the holiday will be treated to a vibrant theatrical performance. Traditional songs and dances, funny ditties and jokes will be performed at the holiday. The most courageous will be able to conquer the icy pillar and remove gifts. And, of course, there will be a bright ritual of burning the effigy, symbolizing farewell to winter. The festival will feature a wide fair, as well as a games area where everyone will be able to take part in various competitions. Come and come to the holiday! Don't miss the opportunity to spend a positive and exciting day off with your family and friends! Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”
23 марта
Районный праздник по итогам работы всех сфер народного хозяйства «Красуй Мастоўшчына» (г.Мосты Мостовский районный центр культуры) Во время проведения районного праздника подведут итоги работы и наградят премиями, дипломами, благодарностями труженников всех сфер народного хозяйства Мостовщины. В программе гостей ждёт концерт солистов районного центра культуры. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

23 сакавіка
Раённае свята па выніках работы ўсіх сфер народнай гаспадаркі «Красуй Мастоўшчына» (г. Масты Мастоўскі раённы цэнтр культуры) Падчас правядзення раённага свята падвядуць вынікі работы і ўзнагародзяць прэміямі, дыпломамі, падзякамі працаўнікоў усіх сфер народнай гаспадаркі Мастоўшчыны. У праграме гасцей чакае канцэрт артыстаў раённага цэнтра культуры. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

Мarch 23
A regional holiday based on the results of the work of all spheres of the national economy "Krasuy Mastoyshchyna" (Mosty Mostovsky district center of culture) During the regional holiday, the results of the work will be summed up and awarded with prizes, diplomas, and commendations to workers of all spheres of the national economy of Mostovshchina. The program includes a concert of artists of the regional center of culture. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
9 мая
Городской праздник «Вехи памяти и славы» (г. Мосты) Приглашаем всех гостей на городской праздник «Вехи памяти и славы». День Победы занимает особенное место в сердцах и душах людей. Очередную юбилейную годовщину в Мостах отметят праздничным мероприятием. Внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны считают своим долгом ещё раз в этот день поблагодарить их за мужество, стойкость, за беспредельную любовь к Отчизне, за их горячую веру в Победу. Праздник начнётся под звуки духового оркестра, шествием трудовых и творческих коллективов, далее состоится митинг-реквием. Развернутся торговые ряды по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, полевая кухня, игровые площадки и развлекательные аттракционы, выставка-продажа изделий народных мастеров. Участников праздника порадует праздничный концерт и дискотека. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

9 мая
Гарадское свята "Вехі памяці і славы" (г. Масты)
Запрашаем усіх гасцей на гарадское свята "Вехі памяці і славы". Дзень Перамогі займае асаблівае месца ў сэрцах і душах людзей. Чарговыя юбілейныя ўгодкі ў Мастах адзначаць святочным мерапрыемствам. Унукі і праўнукі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны лічаць сваім абавязкам яшчэ раз у гэты дзень падзякаваць ім за мужнасць, стойкасць, за бязмежную любоў да Айчыны, за іх гарачую веру ў Перамогу. Свята пачнецца пад гукі духавога аркестра, шэсцем працоўных і творчых калектываў, далей адбудзецца мітынг-рэквіем. Разгорнуцца гандлёвыя рады па продажы харчовых і нехарчовых тавараў, палявая кухня, гульнявыя пляцоўкі і забаўляльныя атракцыёны, выстава-продаж вырабаў народных майстроў. Удзельнікаў свята парадуе святочны канцэрт і дыскатэка. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ "Мастоўскі раённы цэнтр культуры"

9th May
City holiday “Milestones of Memory and Glory” (Mosty) We invite all guests to the city holiday “Milestones of Memory and Glory”. Victory Day occupies a special place in the hearts and souls of people. The next anniversary will be celebrated in Mosty with a festive event. The grandchildren and great-grandchildren of the veterans of the Great Patriotic War consider it their duty to thank them once again on this day for their courage, fortitude, for their boundless love for the Fatherland, for their ardent faith in Victory. The holiday will begin with the sounds of a brass band, a procession of labor and creative groups, followed by a requiem meeting. There will be shopping malls selling food and non-food products, a field kitchen, playgrounds and entertainment attractions, and an exhibition and sale of handicrafts made by folk craftsmen. Party participants will enjoy a festive concert and disco. Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mostovsky District Culture Center”
25 мая
Праздник кадрили «Па сцежках спадчыны» (аг. Большие Озёрки, Мостовский район)
Известно, что Гродненщина славится многообразием и уникальностью своих кадрилей: Бердовской, Жуковицкой, Загорской, Котчинской, Лядковской, Тудоровской, Погирской и др. Гродненские кадрили настолько уникальны, что их по праву можно назвать сокровищем народной культуры белорусского народа. «Гармонист, а теперь нашу, котчинскую!» - именно с этой фразы начинается самобытный танец, особенности которого еще полвека назад местные жители передавали, как говорят, «с ноги в ногу», испокон веков в деревне Котчино, что на Мостовщине. Со временем деревня постарела, молодежь уехала, клуб закрыли… Может, и исчезли бы пляски с отличительным местным колоритом, если бы не перекочевала традиция в соседний агрогородок Большие Озерки. Приглашаем всех желающих обучиться «Котчынскай кадрылі» - культурному бренду Мостовского района, включённому в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Испокон веков танцевали ее на самых главных сельских торжествах. Местные жители сохранили эту традицию и сейчас с большим энтузиазмом исполняют «Котчинскую кадриль» на различных праздниках и фестивалях! Вот и в мае проводится живой танцевальный праздник кадрили, который гарантирует позитивное настроение благодаря разнообразию танцев, изобилию творчества, играм и песням. Здесь обучат не только кадрили, но и другим народным бытовым танцам под живой аккомпанемент! Приезжайте, будет очень танцевально!
Тел.: +375 1515 6 31 22; +375 1515 6 44 94

25 мая
Свята кадрылі «Па сцежках спадчыны» (аг. Вялікія Азёркі, Мастоўскі раён) Вядома, што Гродзеншчына славіцца разнастайнасцю і ўнікальнасцю сваіх кадрыляў: Бердаўскай, Жукавіцкай, Загорскай, Котчынскай, Лядкаўскай, Тудараўскай, Погірскай і інш. Гродзенскія кадрылі настолькі ўнікальныя, што іх па праву можна назваць скарбам народнай культуры беларускага народа. «Гарманіст, а цяпер нашу, котчынскую!» - менавіта з гэтай фразы пачынаецца самабытны танец, асаблівасці якога яшчэ паўстагоддзя таму мясцовыя жыхары перадавалі, як кажуць, «з нагі ў нагу», спакон веку ў вёсцы Котчына, што на Мастоўшчыне. З часам вёска пастарэла, моладзь з'ехала, клуб закрылі... Можа, і зніклі б скокі з адметным мясцовым каларытам, калі б не перавандравала традыцыя ў суседні аграгарадок Вялікія Азёркі. Запрашаем усіх жадаючых навучыцца «Котчынскай кадрылі» - культурнаму брэнду Мастоўскага раёна, уключанаму ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Спакон веку танцавалі яе на самых галоўных сельскіх урачыстасцях. Мясцовыя жыхары захавалі гэтую традыцыю і цяпер з вялікім энтузіязмам выконваюць «Котчынскую кадрылю» на розных святах і фестывалях! Вось і ў маі праводзіцца жывое танцавальнае свята кадрылі, якое гарантуе пазітыўны настрой дзякуючы разнастайнасці танцаў, багаццю творчасці, гульняў і песняў. Тут навучаць не толькі кадрылі, але і іншым народным бытавым танцам пад жывы акампанемент! Прыязджайце, будзе вельмі танцавальна! Тэл. +375 15 15 6 31 22 ; +375 15 15 6 44 94

May 25th
Quadrille festival «On the stages of spadchyna» (ag. Bolshye Ozerki, Mostovsky district) It is known that Grodno region is famous for the diversity and uniqueness of its quadrilles: Berdovskaya, Zhukovitskaya, Zagorskaya, Kotchinskaya, Lyadkovskaya, Tudorovskaya, Pogirskaya, etc. Grodno quadrilles are so unique that they can rightfully be called a treasure of the folk culture of the Belarusian people. «Harmonica player, and now ours, Kotchinskaya!» - it is with this phrase that the original dance begins, the features of which, half a century ago, the locals passed on, as they say, «from foot to foot», from time immemorial in the village of Kotchino, in Mostovshchina. Over time, the village aged, the youth left, the club was closed… Maybe dances with a distinctive local flavor would have disappeared if the tradition had not migrated to the neighboring agro-town of Bolshye Ozerki. We invite everyone to study «Kotchynskaya Quadrille» - the cultural brand of the Mostovsky district, included in the State List of intangible historical and Cultural valuesthe cultural brand of the Republic of Belarus. From time immemorial, it has been danced at the most important rural celebrations. The locals have preserved this tradition and are now enthusiastically performing the «Kotchinskaya Quadrille» on various holidays and festivals! So in May, a live quadrille dance festival is held, which guarantees a positive mood due to the variety of dances, abundance of creativity, games and songs. Not only quadrilles will be taught here, but also other folk household dances to live accompaniment! Come, it will be very danceable! Tel.: +375 1515 63122; +375 1515 64494
13 июня
Струбницкий фест «Свята, поўнае пашаны» (аг. Струбница (д. Плебановцы), Мостовский район) Небольшой деревянный католический костёл в честь Святой Троицы находится в аг.Струбница Мостовского района. Точнее, сам храм находится в деревне Плебановцы, однако деревни с таким названием есть во многих районах, поэтому он фигурирует как Струбницкий костёл. Земля здесь чудотворная: в окрестностях возле храма на поверхность выходит мел и кремний, а также находятся артефакты поселений каменного века. 13 июня сюда приезжает множество паломников на торжественное богослужение в честь одного из самых почитаемых святых - Святого Антония. В этот день устраивается большой праздник с крестным ходом. И этот год не исключение. После богослужения праздник, который получил свое название как «Струбницкий фест», перейдет на открытую площадку и продолжится светской программой, в рамках которой запланированы различные мероприятия: театрализованное представление, выступления коллективов любительского творчества Мостовского района и гостей, чествование многодетных семей, лучших тружеников села. Порадуют присутствующих торговые ряды и танцевальная вечерняя программа. Тел.: +375 1515 61567; +375 1515 64494

13 чэрвеня
Струбніцкі фэст «Свята, поўнае пашаны» (аг.Струбніца (в.Плябанаўцы), Мастоўскі раён) Невялікі драўляны каталіцкі касцёл у гонар Святой Троіцы знаходзіцца ў аг.Струбніца Мастоўскага раёна. Дакладней, сам храм знаходзіцца ў вёсцы Плябанаўцы, аднак вёскі з такой назвай ёсць у многіх раёнах, таму ён фігуруе як Струбніцкі касцёл. Зямля тут цудатворная: у ваколіцах каля храма на паверхню выходзіць мел і крэмній, а таксама знаходзяцца артэфакты паселішчаў каменнага веку. 13 чэрвеня сюды прыязджае мноства паломнікаў на ўрачыстае набажэнства ў гонар аднаго з самых шанаваных святых - Святога Антонія. У гэты дзень ладзіцца вялікае свята з хрэсным ходам. І гэты год не выключэнне. Пасля набажэнства свята, якое атрымала сваю назву як «Струбніцкі фэст», пяройдзе на адкрытую пляцоўку і працягнецца свецкай праграмай, у рамках якой запланаваны розныя мерапрыемствы: тэатралізаванае прадстаўленне, выступленні калектываў аматарскай творчасці Мастоўскага раёна і гасцей, ушанаванне шматдзетных сем'яў, лепшых працаўнікоў вёскі. Пацешаць прысутных гандлёвыя рады і танцавальная вячэрняя праграма. Тэл.: +375 1515 61567; +375 1515 64494

June 13th
 Strubnitsky fest «Svyata, poynae pashany » (ag. Strubnitsa (Plebanovtsy village), Mostovsky district) A small wooden Catholic church in honor of the Holy Trinity is located in the Strubnitsa village of the Mostovsky district. More precisely, the temple itself is located in the village of Plebanovtsy, but there are villages with that name in many areas, so it appears as the Strubnitsky Church. The land here is miraculous: chalk and silicon come to the surface in the vicinity of the temple, as well as artifacts of Stone Age settlements. On June 13, many pilgrims come here for a solemn divine service in honor of one of the most revered saints - St. Anthony. On this day, a big celebration is organized with a procession. And this year is no exception. After the service, the holiday, which got its name as the «Strubnitsky Fest», will move to an open area and continue with a secular program, within which various events are planned: a theatrical performance, performances by amateur groups of the Mostovsky district and guests, honoring large families, the best workers of the village. Shopping malls and a dance evening program will delight those present. Tel.: +375 1515 61567; +375 1515 64494

15 июня
«Гудзевіцкі тэкстыльны фэст» (аг. Гудевичи, Мостовский район) Хотите узнать о традиционном занятии ткачеством наших предков, погрузиться в мир текстиля и увидеть настоящий ткацкий станок в работе? Тогда вам к нам! В середине этого лета пройдет уникальный праздник – «Гудзевіцкі тэкстыльны фэст»! Здесь у вас будет возможность получить уроки ткачества за старинным ткацким станком и даже выткать на нём небольшую полоску ткани или попробовать сплести из ниток традиционный народный пояс. Вы сможете не только полюбоваться «дыванами» и дорожками, вытканными в технике «подвойного» ткачества, но и получить мастер-класс «из рук в руки» от носителя этой традиционной техники – мастера Белокоз Веры Игнатьевны. «Подвойное ткачество» - это бренд агрогородка Гудевичи на Мостовщине, традиционная техника которого внесена в Государственный список нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь. Чем же еще удивят организаторы праздника? На выставке народных промыслов и ремёсел под открытым небом «Прыгажосць тканая і вышываная» можно будет восхититься традиционными изделиями ткачества мастериц Мостовского района и полотном «Квецень Панямоння», который выполнен из мини-гобеленов 17 районов Гродненской области. Во время феста вы имеете шанс познакомиться с повседневной и праздничной одеждой наших предков, с традиционным «мостовским строем». Дополнят атмосферу праздника интерактивные программы с конкурсами, концерты коллективов любительского творчества, а также танцы, в которых, как говорят в Гудевичах, «і грудзі просяцца ў людзі». Скучно не будет никому! Тел.: +375 1515 39313; +375 1515 64494

15 чэрвеня
«Гудзевіцкі тэкстыльны фэст» (аг. Гудзевічы, Мастоўскі раён) Хочаце даведацца аб традыцыйным занятку ткацтвам нашых продкаў, пагрузіцца ў свет тэкстылю і ўбачыць сапраўдныя кросны ў працы? У такім выпадку вам да нас! У сярэдзіне гэтага лета пройдзе ўнікальнае свята - «Гудзевіцкі тэкстыльны фэст»! Тут у вас будзе магчымасць атрымаць урокі ткацтва за старадаўнімі кроснамі і нават выткаць за імі невялікую палоску тканіны або паспрабаваць сплесці з нітак традыцыйны народны пояс. Вы зможаце не толькі палюбавацца дыванамі і дарожкамі, вытканымі ў тэхніцы падвойнага ткацтва, але і атрымаць майстар-клас «з рук у рукі» ад носьбіта гэтай традыцыйнай тэхнікі – майстра Белакоз Веры Ігнацьеўны. «Падвойнае ткацтва» - гэта брэнд аграгарадка Гудзевічы на Мастоўшчыне, традыцыйная тэхніка якога унесена ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. Чым жа яшчэ здзівяць арганізатары свята? На выставе народных промыслаў і рамёстваў пад адкрытым небам «Прыгажосць тканая і вышываная» можна будзе захапіцца традыцыйнымі вырабамі ткацтва майстроў Мастоўскага раёна і палатном «Квецень Панямоння», які выкананы з міні-габеленаў 17 раёнаў Гродзенскай вобласці. Падчас фэсту вы маеце шанец пазнаёміцца з паўсядзённым і святочным адзеннем нашых продкаў, з традыцыйным «мастоўскім ладам». Дапоўняць атмасферу свята інтэрактыўныя праграмы з конкурсамі, канцэрты калектываў аматарскай творчасці, а таксама танцы, у якіх, як кажуць у Гудзевічах, «і грудзі просяцца ў людзі». Сумна не будзе нікому! Тэл.: +375 1515 39313; +375 1515 64494

June 15
«Gudzevichi textile fest» (ag. Gudevichi, Mostovsky district) Do you want to learn about the traditional weaving of our ancestors, immerse yourself in the world of textiles and see a real loom at work? Then you should contact us! In the middle of this summer, a unique holiday will be held – «Gudzevitski textile fest»! Here you will have the opportunity to receive weaving lessons at an ancient loom and even weave a small strip of fabric on it or try to weave a traditional folk belt from threads. You will be able not only to admire the «dywans» and paths woven in the technique of «rootstock» weaving, but also to receive a master class «from hand to hand» from the bearer of this traditional technique – the master of Belokoz Vera Ignatievna. Rootstock Weaving is a brand of the Gudevichi agro-town in Mostovshchina, the traditional technique of which is included in the State List of Intangible Historical and Cultural Heritage of the Republic of Belarus. What else will surprise the organizers of the holiday? At the open-air exhibition of folk crafts and crafts «Prygazhos woven and embroidered», you can admire the traditional weaving products of the craftsmen of the Mostovsky district and the canvas «Kvetsen Panyamonnya», which is made of mini-tapestries from 17 districts of the Grodno region. During the festival, you have a chance to get acquainted with the everyday and festive clothes of our ancestors, with the traditional «bridge formation». Interactive programs with contests, concerts of amateur art groups, as well as dances, in which, as they say in Gudevichi, «I grudzi prosyazza s ludzi», will complement the holiday atmosphere. No one will be bored! Tel.: +375 1515 39313; +375 1515 64494

23 июня
Семейный фестиваль «Масты яднаюць берагі і лёсы» (аг. Мосты Проавые, Мостовский район) Семья – это самое важное, что есть в мире! А в агрогородке Мосты Правые закрепили это традицией: летом проводить семейный фестиваль «Масты яднаюць берагі і лёсы». Семейный фестиваль призван сохранять традиционные семейные ценности белорусов, пропагандировать престиж и роль семьи в обществе, создать радостную, уютную атмосферу и предоставить возможность душевно провести время с семьёй. В программе мероприятия запланировано множество разнообразных активностей для взрослых и детей. Пройдет квест для всей семьи, будет организовано создание семейного древа, чествование многодетных семей и семей знаменитых земляков «Вами гордится наша земля», поздравление детей-именинников, молодожёнов и всех, кто носит имя или отчество «Иван» и «Иванович/Ивановна», ведь сам праздник проходит в канун именин Святого Иоанна Крестителя. Кроме этого, у всех любознательных будет возможность посетить эколого-биологический центр Мостовского района и сделать семейное фото на память, а также побывать на необычной экскурсии по тихим улочкам агрогородка в ретро-бричке или верхом на лошади. Фестиваль обещает быть интересным и по-настоящему семейным. Тел.: +375 1515 63531; +375 1515 64494

23 чэрвеня
Сямейны фестываль «Масты яднаюць берагі і лёсы» (аг. Масты Правыя, Мастоўскі раён) Сям'я - гэта самае важнае, што ёсць у свеце! А ў аграгарадку Масты Правыя замацавалі гэта традыцыяй: летам праводзяць сямейны фестываль «Масты яднаюць берагі і лёсы». Сямейны фестываль прызначаны захоўваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці беларусаў, прапагандаваць прэстыж і ролю сям'і ў грамадстве, стварыць радасную, утульную атмасферу і даць магчымасць душэўна правесці час з сям'ёй. У праграме мерапрыемства запланавана мноства разнастайных актыўнасцяў для дарослых і дзяцей. Пройдзе квэст для ўсёй сям'і, будзе арганізавана стварэнне сямейнага дрэва, ушанаванне шматдзетных сем'яў і сем'яў знакамітых землякоў «Вамі ганарыцца наша зямля», віншаванне дзяцей-імяніннікаў, маладых і ўсіх, хто носіць імя або імя па бацьку «Іван» і «Іванавіч/Іванаўна», бо само свята праходзіць напярэдадні імянін Святога Яна Хрысціцеля. Акрамя гэтага, ва ўсіх дапытлівых будзе магчымасць наведаць эколага-біялагічны цэнтр Мастоўскага раёна і зрабіць сямейнае фота на памяць, а таксама пабываць на незвычайнай экскурсіі па ціхіх вулачках аграгарадка ў рэтра-брычцы або на кані. Фестываль абяцае быць цікавым і па-сапраўднаму сямейным. Тэл.: +375 1515 63531; +375 1515 64494

June 23rd
Family festival «Masty yadnayut beragi i lesy» (ag. Mosty Proavye, Mostovsky district) Family is the most important thing in the world! And in the agro-town of Mosty Pravye, they consolidated this with a tradition: in the summer to hold a family festival «Masty yadnayut beragi i lesy» . The family festival is designed to preserve the traditional family values of Belarusians, promote the prestige and role of the family in society, create a joyful, cozy atmosphere and provide an opportunity to spend time with the family. The program of the event includes a variety of activities for adults and children. A quest will be held for the whole family, the creation of a family tree will be organized, honoring large families and families of famous countrymen «Our land is proud of you», congratulations to birthday children, newlyweds and everyone who bears the name or patronymic «Ivan» and «Ivanovich/Ivanovna», because the holiday itself takes place on the eve of the name day of St. John the Baptist. In addition, all curious people will have the opportunity to visit the ecological and biological center of the Mostovsky district and take a family photo as a keepsake, as well as take an unusual tour of the quiet streets of the agro-town in a retro britzka or riding a horse. The festival promises to be interesting and truly family-friendly. Tel.: +375 1515 63531; +375 1515 64494

29 июня
Праздник «Глядавіцкія цуды» (аг. Глядовичи, Мостовский район) 29 июня в Глядовичах состоится праздник «Глядавіцкія цуды». Для жителей агрогородка и гостей праздника готовится интересная программа со своими изюминками – так называемыми «глядовичскими чудесами». Организаторы утверждают, что Глядовичи – это уникальное место, которое размещено на месте старинного городища (памятник археологии XI-XIV вв.) с загадочным курганным могильником и памятником землякам, погибшим во Второй мировой войне. Это всё уже история… Но также нам предлагают обратить внимание и на чудеса настоящего: неповторимые летние закаты над Неманом, рыбные и грибные места, лечебные травы, добрые и гостеприимные люди… - можно перечислять бесконечно! Основной идеей мероприятия выбрана тема сохранения и приумножения народных традиций и культуры Мостовского региона. Гостей ожидают концертные выступления приезжих артистов, чествование юбиляров семейной жизни, танцевальная программа «Скарбонка танцаў і забаў», игровая программа «Хата ўцехамі багата», выставка народных мастеров «Рукі залатыя», выставка вытинанки «Вытинанка в каждом доме», театрально-игровая программа туристического маршрута «Па сямі цудоўных мясцінах». Подведут итоги и объявят победителей конкурса на лучшее подворье «Лето-2024», а именинников этого дня ожидает сюрприз. Всех ждем с нетерпением! Тел.: +375 1515 61743; +375 1515 64494

29 чэрвеня
Свята «Глядавіцкія цуды» (аг. Глядавічы, Мастоўскі раён) 29 чэрвеня ў Глядавічах адбудзецца свята «Глядавіцкія цуды». Для жыхароў аграгарадка і гасцей свята рыхтуецца цікавая праграма са сваімі адметнасцямі – так званымі «глядавіцкімі цудамі». Арганізатары сцвярджаюць, што Глядавічы – гэта ўнікальнае месца, якое размешчана на месцы старадаўняга гарадзішча (помнік археалогіі XI-XIV стст.) з загадкавым курганным могільнікам і помнікам землякам, якія загінулі ў Другой сусветнай вайне. Гэта ўсё ўжо гісторыя… але таксама нам прапануюць звярнуць увагу і на цуды сучаснасці: непаўторныя летнія захады над Нёманам, рыбныя і грыбныя месцы, лекавыя травы, добрыя і гасцінныя людзі... – можна пералічваць бясконца! Асноўнай ідэяй мерапрыемства абрана тэма захавання і прымнажэння народных традыцый і культуры Мастоўскага рэгіёну. Гасцей чакаюць канцэртныя выступленні прыезджых артыстаў, танцавальная праграма «Скарбонка танцаў і забаў», ушанаванне майстроў «Рукі залатыя», выстава выцінанкі «Выцінанка ў кожным доме», тэатральна-гульнёвая праграма турыстычнага маршруту «Па сямі цудоўных мясцінах». Падвядуць вынікі і абвесцяць пераможцаў конкурсу на лепшы падворак «Лета-2024», а імяніннікаў гэтага дня чакае сюрпрыз. Усіх чакаем з нецярпеннем! Тэл.: +375 1515 6 17 43; +375 1515 6 44 94

June 29th
Holiday «Glyadavitskiya tsuda» (ag. Glyadovichi, Mostovsky district) On June 29, the holiday «Glyadavitskiya Tsuda» will take place in Glyadovichi. An interesting program with its own highlights – the so-called «Glyadovichi miracles» - is being prepared for residents of the agro-town and guests of the holiday. The organizers claim that Glyadovichi is a unique place, which is located on the site of an ancient settlement (an archaeological monument of the XI-XIV centuries) with a mysterious burial mound and a monument to fellow countrymen who died in World War II. This is all history… But we are also invited to pay attention to the wonders of the present: unique summer sunsets over the Neman, fish and mushroom places, medicinal herbs, kind and hospitable people ... - you can list endlessly! The main idea of the event was chosen to preserve and enhance the folk traditions and culture of the Mostovsky region. The guests will enjoy concert performances by visiting artists, honoring the anniversaries of family life, a dance program «Skarbonka dancing i zabai», the game program «Hata shtsehami bagata», the exhibition of folk craftsmen «Ruki zalaty», the exhibition of vytinanka «Vytinanka in every house», the theatrical and game program of the tourist route «Pa siami tsudoyny myasinakh». The results will be summed up and the winners of the competition for the best farmstead «Summer 2024» will be announced, and a surprise awaits the birthday people of this day. We are looking forward to seeing everyone! Tel.: +375 1515 61743; +375 1515 64494
3 июля
Городской праздник «День Независимости вместе с нами!» (г.Мосты) Приглашаем всех на праздник «День Независимости вместе с нами!». Мы с величайшей благодарностью вспомним всех, кто не склонил голову перед врагом, принес жизнь на алтарь Победы и обессмертил свое имя. Это поистине всенародный праздник, собирающий не одно поколение людей. В этом году мы празднуем 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Откроет праздник шествие колонны трудовых коллективов и организаций. Мостовчан и гостей города ждёт чествование лучших граждан Мостовщины, внёсших значительный вклад в развитие Мостовского района, а также праздничный концерт. Для детей будут работать аттракционы и конкурсно-игровые площадки. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

3 ліпеня
Гарадское свята "Дзень Незалежнасці разам з намі!" (г.Масты) Запрашаем усіх на свята "Дзень Незалежнасці разам з намі!". Мы з найвялікшай удзячнасцю ўспомнім усіх, хто не схіліў галаву перад ворагам, прынёс жыццё на алтар Перамогі і абяссмерціў сваё імя. Гэта сапраўды ўсенароднае свята, якое збірае не адно пакаленне людзей. У гэтым годзе мы святкуем 80-годдзе з дня вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адкрые свята шэсце калоны працоўных калектываў і арганізацый. Мастаўчан і гасцей горада чакае ўшанаванне лепшых грамадзян Мастоўшчыны, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё Мастоўскага раёна, а таксама святочны канцэрт. Для дзяцей будуць працаваць атракцыёны і конкурсна-гульнявыя пляцоўкі. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ "Мастоўскі раённы цэнтр культуры"

3 July
City holiday “Independence Day with us!” (Mosty) We invite everyone to the “Independence Day with us!” holiday. We will remember with the greatest gratitude everyone who did not bow their heads to the enemy, brought life to the altar of Victory and immortalized their name. This is truly a national holiday that brings together more than one generation of people. This year we celebrate the 80th anniversary of the liberation from the Nazi invaders. The holiday will be opened by a procession of columns of labor collectives and organizations. Mostovites and guests of the city will be honored with a celebration of the best citizens of the Mostovshchina who have made a significant contribution to the development of the Mostovsky district, as well as a festive concert. There will be attractions and competition playgrounds for children. Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mostovsky District Culture Center”
06 июля
Арт-пикник «На хвалях Нёмана» (г. Мосты, урочище Михайловка) Арт-пикник «На хвалях Нёмана» - праздник, который проводится в живописном урочище Михайловка в городе Мосты на берегу Немана. Это комплекс мероприятий, где каждый сможет выбрать занятие для отдыха с семьёй, друзьями и коллегами. На пикнике ожидается множество развлечений на любой вкус. Сцена непрерывно будет пестрить выступлениями артистов, на спортивных кортах пройдут спортивные соревнования среди команд предприятий города, всем желающим предложат попробовать блюда из рыбы в рамках фестиваля ухи, ремесленники дадут мастер-классы по плетению венков, детские аттракционы не дадут заскучать детворе и любой сможет принять участие в конкурсе скульптур из песка, забеге в бикини. Для горожан будет организовано катание на лошадях и на лодках. Заплыв «на чём попало» как всегда порадует фантазией участников, а самых активных организаторы приглашают на фитнес под открытым небом. И это еще не все! Участники арт-пикника традиционно смогут наблюдать «Водное шоу» от сотрудников РОЧС, показательные выступления сотрудников спасательной станции и учащихся центра олимпийского резерва по гребным видам спорта. Скучать в этот день не придется никому! Тел.: +375 1515 644 94

06 ліпеня
Арт-пікнік «На хвалях Нёмана» (г. Масты, урочышча Міхайлаўка) Арт-пікнік «На хвалях Нёмана» - свята, якое праводзіцца ў маляўнічым урочышчы Міхайлоўка ў горадзе Масты на беразе Нёмана. Гэта комплекс мерапрыемстваў, дзе кожны зможа выбраць занятак для адпачынку з сям'ёй, сябрамі і калегамі. На пікніку чакаецца мноства забаў на любы густ. Сцэна бесперапынна будзе запоўнена выступленнямі артыстаў, на спартыўных кортах пройдуць спаборніцтвы сярод каманд прадпрыемстваў горада, усім жадаючым прапануюць пакаштаваць стравы з рыбы ў рамках фестывалю юхі, рамеснікі дадуць майстар-класы па пляценні вянкоў, дзіцячыя атракцыёны не дадуць засумаваць дзецям, і кожны зможа прыняць удзел у конкурсе скульптур з пяску, забегу ў бікіні. Для гараджан будзе арганізавана катанне на конях і на лодках. Заплыў «на чым патрапіла» як заўсёды парадуе фантазіяй удзельнікаў, а самых актыўных арганізатары запрашаюць на фітнес пад адкрытым небам. І гэта яшчэ не ўсё! Удзельнікі арт-пікніка традыцыйна змогуць назіраць «воднае шоу» ад супрацоўнікаў РАНС, паказальныя выступленні супрацоўнікаў выратавальнай станцыі і навучэнцаў цэнтра алімпійскага рэзерву па вяслярных відах спорту. Сумаваць у гэты дзень не прыйдзецца нікому! Тэл.: +375 1515 644 94

July 06
Art picnic «On the praises of the Neman» (Mosty, Mikhailovka tract) The art picnic «On the praises of the Neman» is a holiday that is held in the picturesque Mikhailovka tract in the city of Mosty on the banks of the Neman. This is a complex of events where everyone can choose an activity to relax with family, friends and colleagues. A lot of entertainment for every taste is expected at the picnic. The stage will be continuously full of performances by artists, sports competitions among the teams of the city's enterprises will be held on sports courts, everyone will be offered to try fish dishes as part of the fish soup festival, artisans will give workshops on weaving wreaths, children's attractions will not let children get bored and anyone will be able to take part in a sand sculpture competition, a run in a bikini. Horseback riding and boating will be organized for the citizens. Swimming «on anythinga» s always will delight the imagination of the participants, and the most active organizers invite you to an open-air fitness. And that's not all! Participants of the art picnic will traditionally be able to watch a «Water show» from the staff of the ROCS, demonstration performances by employees of the rescue station and students of the Olympic Reserve center for rowing sports. No one will be bored on this day! Tel.: +375 1515 644 94
13 июля
Митинг посвященный 80-летию освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков «Подвигу народа жить в веках» (Мемориалый комплекс д. Шимки) 13 июля 2024 года на территории мемориального комплекса советским воинам, партизанам и жертвам фашизма в деревне Шимки состоится митинг к 80-летию освобождения Мостовщины от немецко-фашистских захватчиков «Подвигу народа жить в веках». Эта дата в очередной раз напомнит нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Жители Мостовского района склонят головы в благодарность за сегодняшний мирный день, возложат цветы тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

13 ліпеня
Мітынг прысвечаны 80-годдзю вызвалення Мастоўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў "Подзвігу народа жыць у стагоддзях" (Мемарыялы комплекс в. Шымкі) 13 ліпеня 2024 года на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу савецкім воінам, партызанам і ахвярам фашызму ў вёсцы Шымкі адбудзецца мітынг да 80-годдзя вызвалення Мастоўшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў "Подзвігу народа жыць у вяках". Гэтая дата ў чарговы раз нагадае нам аб загінуўшых у баях, закатаваных у фашысцкай няволі, якія памерлі ў тыле ад голаду і нягод. Жыхары Мастоўскага раёна схіляць галовы ў падзяку за сённяшні мірны дзень, ускладуць кветкі тым, хто цаной свайго жыцця выканаў святы абавязак, абараняючы ў тыя суровыя гады нашу Айчыну. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ "Мастоўскі раённы цэнтр культуры"

July 13
A meeting dedicated to the 80th anniversary of the liberation of the Mostovsky district from the Nazi invaders “To the feat of the people to live for centuries” (Memorial complex of the village of Shimki) On July 13, 2024, on the territory of the memorial complex to Soviet soldiers, partisans and victims of fascism in the village of Shimki, a rally will be held to mark the 80th anniversary of the liberation of Mostovshchina from the Nazi invaders “To the feat of the people to live for centuries.” This date will once again remind us of those who died in battle, were tortured in fascist captivity, and died in the rear from hunger and deprivation. Residents of the Mostovsky district will bow their heads in gratitude for today’s peaceful day and lay flowers to those who, at the cost of their lives, fulfilled their sacred duty, defending our Fatherland in those harsh years. Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mostovsky District Culture Center”
20 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса» (аг. Куриловичи, Мостовский район) «Эх, тачанка-мостовчанка, наша гордость и краса, развесёлая тачанка – все четыре колеса», - мотив знаменитой песни приглашает всех желающих прокатиться с ветерком на повозке во время народного гуляния «Весёлая повозка – четыре колеса». Вспомним историю: гужевой транспорт до середины 19 века был основным видом сухопутного транспорта. Сегодня же это экзотика, которую так же, как и лошадь, можно увидеть только на картинках. Мы приглашаем вас увидеть лошадей с повозками на празднике в агрогородке Куриловичи. Кроме этого, организаторы готовят удивительный парад транспортных средств, изобретатели которых должны ехать на любом транспорте, состоящем из 4 колёс. Главное условие: это должно быть весело, интересно и оригинально! После парада всех ждет развлекательная программа с выступлениями и забавами от мала до велика. Тел.: +375 1515 62799; + 375 1515 64494

20 ліпеня
Народнае гулянне «Вясёлы вазок – чатыры колы» (аг. Курылавічы, Мастоўскі раён) «Эх, тачанка-мастаўчанка, наш і гонар і краса, развясёлая тачанка – усе чатыры колы», - матыў знакамітай песні запрашае ўсіх жадаючых пракаціцца з ветрыкам на вазку падчас народнага гуляння «Вясёлы вазок – чатыры колы». Успомнім гісторыю: гужавы транспарт да сярэдзіны 19 стагоддзя быў асноўным відам сухапутнага транспарту. Сёння ж гэта экзотыка, якую гэтак жа, як і коней, можна пабачыць толькі на малюнках. Мы запрашаем вас убачыць коней з павозкамі на свяце ў аграгарадку Курылавічы. Акрамя гэтага, арганізатары рыхтуюць дзіўны парад транспартных сродкаў, вынаходнікі якіх павінны ехаць на любым транспарце, які складаецца з 4 колаў. Галоўная ўмова: гэта павінна быць весела, цікава і арыгінальна! Пасля парада ўсіх чакае забаўляльная праграма з выступленнямі і забавамі ад малога да вялікага. Тэл.: +375 1515 62799; + 375 1515 64494

July 20th
Folk festival «Merry wagon – four wheels» (Kurilovichi village, Mostovsky district) «Oh, the Mostovian wheelbarrow, our pride and beauty, a cheerful wheelbarrow – all four wheels», the motif of the famous song invites everyone to ride with the breeze on a cart during the folk festival "Merry Four–wheel Cart». Let's recall the story: horse-drawn transport was the main type of land transport until the middle of the 19th century. Today, it is exotic, which, like a horse, can only be seen in pictures. We invite you to see horses with carts at the festival in the agro-town of Kurilovichi. In addition, the organizers are preparing an amazing parade of vehicles, the inventors of which must ride on any transport consisting of 4 wheels. The main condition: It should be fun, interesting and original! After the parade, an entertainment program with performances and fun from young to old awaits everyone. Tel.: +375 1515 62799; + 375 1515 64494
7 августа
Праздник «Святая Ганна – дабрабыт у хату» (аг. Пацевичи, Мостовский район) В Мостовском районе известна легенда, положившая начало празднику «Святая Ганна – дабрабыт у хату» в агрогородке Пацевичи: на камне близ деревни стал появляться лик женщины. Камень заложили в фундамент церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и с тех пор чествуют мать Пресвятой Богородицы Анну как хранительницу семейного очага, которой молятся о мире и благоденствии. Праздник в честь Святой Анны в агрогородке Пацевичи отмечают 7 августа, и начинается он с богослужения и крёстного хода верующих. Далее праздник продолжается светской программой, состоящей из театральной постановки «Легенда о святой Анне», выступлений самодеятельных артистов, программы игр и развлечений для детей, аттракционов, работы торговых рядов и праздничной вечерней программой. Тел.: +375 1515 60947; +375 1515 64494

7 жніўня
Свята «Святая Ганна - дабрабыт у хату» (аг. Пацэвічы, Мастоўскі раён) У Мастоўскім раёне вядома легенда, якая паклала пачатак святу «Святая Ганна – дабрабыт у хату» ў аграгарадку Пацэвічы: на камені каля вёскі стаў з'яўляцца воблік жанчыны. Камень заклалі ў падмурак царквы Раства Прасвятой Багародзіцы, і з тых часоў ушаноўваюць маці Прасвятой Багародзіцы Ганну як захавальніцу сямейнага ачага, якой моляцца аб міры і дастатку. Свята ў гонар Святой Ганны ў аграгарадку Пацэвічы адзначаюць 7 жніўня, і пачынаецца яно з набажэнства і хрэснага ходу вернікаў. Далей свята працягваецца свецкай праграмай, якая складаецца з тэатральнай пастаноўкі «Легенда аб святой Ганне», выступленняў аматарскіх артыстаў, праграмы гульняў і забаў для дзяцей, атракцыёнаў, працы гандлёвых шэрагаў і святочнай вячэрняй праграмай. Тэл.: +375 1515 60947; +375 1515 64494

August 07
The feast of «Saint Hannah – dabrabyt at the hut» (ag. Patsevichi, Mostovsky district) In the Mostovsky district, a legend is known that marked the beginning of the holiday «Saint Ganna – dabrabyt at the hut» in the agro-town of Patsevichi: the face of a woman began to appear on a stone near the village. The stone was laid in the foundation of the Church of the Nativity of the Most Holy Theotokos, and since then the mother of the Most Holy Theotokos Anna has been honored as the guardian of the family hearth, to whom they pray for peace and prosperity. The feast in honor of St. Anna in the agro-town of Patsevichi is celebrated on August 7, and it begins with a divine service and a procession of believers. Further, the holiday will continue with a secular program consisting of a theatrical production «The Legend of St. Anna», performances by amateur artists, a program of games and entertainment for children, attractions, the work of shopping malls and a festive evening program. Tel.: +375 1515 60947; +375 1515 64494

11 августа
Хартицкое гулянье «Народныя прысмакі» (аг. Хартица, Мостовский район) - Это тебе не картошку варить! - А что картошка? Ты думаешь, картошка – это так вот просто: отварил и съел? - многие помнят диалог поварихи Тоськи с лесозаготовителями из кинофильма «Девчата». И далее девушка начинает перечислять блюда из картофеля: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай… А мы добавим в эту копилку блюда белорусской национальной кухни, которые вы сможете попробовать на хартицком гулянье «Народныя прысмакі», приготовленные здесь и сейчас, с пылу-жару!!! Гулянье «Народныя прысмакі» в агрогодке Хартица приглашает всех 11 августа на аппетитный праздник, который здесь отмечают вкусно и весело: устраивают ярмарку, танцуют, поют и накрывают богатые столы. Кроме картофельных фантазий вас привлекут запахи пирогов и пончиков, мяса на углях, традиционных колбасок, ухи и других вкусняшек. Главным блюдом праздника станут блины как символ солнца и благополучия славян. Всех желающих приглашаем на мастер-классы по выпечке блинов, где поделятся секретами своих рецептов знаменитые хартицкие хозяюшки, чья слава идёт из глубины веков. Не набрать лишние килограммы поможет участие в весёлых играх, конкурсах и состязаниях. В одной из локаций праздника гостей ожидает ярмарка-продажа сельхозпродукции фермеров и хозяйств района «Овощная рапсодия». Лабиринты праздника приведут вас поболеть за участников конкурса на игровой программе «Весёлые бабушки – озорные внучата». Что ещё? А приезжайте и посмотрите! Приезжайте сами, приезжайте с друзьями, приезжайте с семьёй и всей своей роднёй! Тел.: +375 1515 39746; + 375 1515 64494

11 жніўня
Харціцкае гулянне «Народныя прысмакі» (аг. Харціца, Мастоўскі раён) - Гэта табе не бульбу варыць! - А што бульба? Ты думаеш, бульба - гэта так вось проста: адварыў і з'еў? - шмат хто памятае дыялог кухаркі Тоські з лесанарыхтоўшчыкамі з кінафільма «Дзяўчаты». І далей дзяўчына пачынае пералічваць стравы з бульбы: бульба смажаная, адварная, пюрэ, бульба фры, бульба пай... а мы дададзім ў гэтую скарбонку стравы беларускай нацыянальнай кухні, якія вы зможаце пакаштаваць на харціцкім гулянні «Народныя прысмакі», прыгатаваныя тут і цяпер! Гулянне «Народныя прысмакі» ў аграгарадку Харціца запрашае ўсіх 11 жніўня на апетытнае свята, якое тут адзначаюць смачна і весела: ладзяць кірмаш, танчаць, спяваюць і накрываюць багатыя сталы. Акрамя бульбяных фантазій вас прыцягнуць пахі пірагоў і пончыкаў, мяса на вуглях, традыцыйных каўбасак, юхі і іншай смакаты. Галоўнай стравай свята стануць бліны як сімвал сонца і дабрабыту славян. Усіх жадаючых запрашаем на майстар-класы па выпяканню бліноў, дзе падзеляцца сакрэтамі сваіх рэцэптаў знакамітыя харціцкія гаспадынькі, чыя слава ідзе з глыбіні стагоддзяў. Не набраць лішнія кілаграмы дапаможа ўдзел у вясёлых гульнях, конкурсах і спаборніцтвах. У адной з лакацый свята гасцей чакае кірмаш-продаж сельгаспадарчай прадукцыі фермераў і гаспадарак раёна «Ураджайная рапсодыя». Лабірынты свята прывядуць вас падтрымаць ўдзельнікаў конкурсу на гульнёвай праграме «Вясёлыя бабулі – гарэзныя ўнучата». Што яшчэ? А прыязджайце і паглядзіце! Прыязджайце самі, прыязджайце з сябрамі, прыязджайце з сям'ёй і ўсёй сваёй раднёй! Тэл.: +375 1515 39746; + 375 1515 64494

August 11th
Khartytsky festivities «Narodny prysmaki» (ag. Khartytsia, Mostovsky district) - This is not cooking potatoes for you! - What about potatoes? Do you think potatoes are so simple: boiled and eaten? - many people remember the dialogue between the cook Toska and the loggers from the movie «Girls». And then the girl begins to list potato dishes: fried potatoes, boiled potatoes, mashed potatoes, French fries, pie potatoes… And we will add to this piggy bank dishes of Belarusian national cuisine that you can try at the Khartitsky festivities «Narodny prysmaki», cooked here and now, with fervor!!! The festivities «Narodny Prysmaki» in the agro-town of Khartitsa invites everyone on August 11 to an appetizing holiday, which is celebrated here tasty and fun: they arrange a fair dancing, singing and setting rich tables. In addition to potato fantasies, you will be attracted by the smells of pies and donuts, meat on coals, traditional sausages, fish soup and other goodies. The main dish of the holiday will be pancakes as a symbol of the sun and the well-being of the Slavs. We invite everyone to attend pancake baking workshops, where the famous Khartitsky housewives, whose fame goes back centuries, will share the secrets of their recipes. Participation in fun games, contests and competitions will help you not gain extra pounds. In one of the holiday locations, guests will find a fair-sale of agricultural products of farmers and farms of the «Vegetable Rhapsody» district. The labyrinths of the holiday will bring you to cheer for the contestants on the game program «Funny grandmothers – naughty grandchildren». What else? But come and see! Come by yourself, come with friends, come with your family and all your relatives! Tel.: +375 1515 39746; + 375 1515 64494

18 августа
Праздник «Наш край – цветочный рай» (аг. Милевичи, Мостовский район) Этим летом, 18 августа, агрогородок Милевичи вновь расцветёт от обилия ярких, удивительных, красивых и ароматных цветов. Здесь встретятся цветоводы, флористы, поклонники природной красоты, ценители травяного чая на празднике цветов «Наш край – цветочный рай». Раз в год они собираются здесь вместе, чтобы рассказать о своих достижениях и знаниях, продемонстрировать друг другу свои умения, а также подарить позитивные эмоции гостям и жителям агрогородка. В культурной программе «цветочного рая» мастер-класс по изготовлению цветов из различных материалов, выставка работ местных мастериц, фито-бар «Целебные напитки природы», детское цветочное дефиле в костюмах, концертное выступление коллективов любительского творчества и молодёжная дискотека. Тел.: +375 1515 31527; + 375 1515 64494

18 жніўня
Свята «Наш край - кветкавы рай» (аг. Мілявічы, Мастоўскі раён) Гэтым летам, 18 жніўня, аграгарадок Мілявічы зноў расквітнее ад багацця яркіх, дзіўных, прыгожых і духмяных кветак. Тут сустрэнуцца кветкаводы, фларысты, прыхільнікі прыроднай прыгажосці, знатакі травянай гарбаты на свяце кветак «Наш край – кветкавы рай». Раз у год яны збіраюцца тут разам, каб расказаць пра свае дасягненні і веды, прадэманстраваць адзін аднаму свае ўменні, а таксама падарыць пазітыўныя эмоцыі гасцям і жыхарам аграгарадка. У культурнай праграме «кветкавага раю» майстар-клас па вырабе кветак з розных матэрыялаў, выстава работ мясцовых майстрых, фіта-бар «Цалебныя напіткі прыроды», дзіцячае кветкавае дэфіле ў касцюмах, канцэртнае выступленне калектываў аматарскай творчасці і маладзёжная дыскатэка. Тэл.: +375 1515 31527; + 375 1515 64494

August 18thHoliday «Our land is a flower paradise» (ag. Milevichi, Mostovsky district) This summer, on August 18, the agro-town of Milevichi will bloom again from an abundance of bright, amazing, beautiful and fragrant flowers. Flower growers, florists, fans of natural beauty, connoisseurs of herbal tea will meet here at the flower festival «Our land is a floral paradise». Once a year, they gather here together to talk about their achievements and knowledge, demonstrate their skills to each other, and also give positive emotions to guests and residents of the agro-town. The cultural program of the «flower paradise» includes a master class on making flowers from various materials, an exhibition of works by local craftswomen, a phyto bar «Healing Drinks of Nature», a children's flower show in costumes, a concert performance by amateur art groups and a youth disco. Tel.: +375 1515 31527; + 375 1515 64494
24 августа
Праздник города Мосты «Мы лучше города не знаем, мы чуствуем его душой», Районный праздник «Дожинки-2024» (г. Мосты) Ежегодно традиционно Мостовщина празднует 2 праздника вместе – День города Мосты и Дожинки. Этот день, без сомнения, один из самых масштабных, долгожданных и душевных для всех мостовчан и жителей нашего района. Уже по традиции откроет праздник шествие трудовых и творческих коллективов. В этот день мы чествуем старейших работников, трудовые династии, меценатов, детей, молодожёнов, победителей жатвы. В программе праздника: работа тематических подворьев сельскохозяйственных организаций, праздничная торговая ярмарка, выставка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров, зрелищный обряд «Дожинки», чествование победителей жатвы, спортивные соревнования, детские развлекательно-игровые программы. Пройдут конкурсы на лучшее подворье, лучший каравай и сноп. Завершится праздник выступлением эстрадных исполнителей и молодёжной диско-программой. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

24 жніўня
Свята горада Масты «Мы лепш за горад не ведаем, мы адчуваем яго душой», Раённае свята «Дажынкі-2024» (г. Масты) Штогод традыцыйна Мастоўшчына святкуе 2 святы разам - Дзень горада Масты і Дажынкі. Гэты дзень, без сумневу, адзін з самых маштабных, доўгачаканых і душэўных для ўсіх мастаўчан і жыхароў нашага раёна. Ужо па традыцыі адкрые свята шэсце працоўных і творчых калектываў. У гэты дзень мы ўшаноўваем найстарэйшых работнікаў, працоўныя дынастыі, мецэнатаў, дзяцей, маладых, пераможцаў жніва. У праграме свята: работа тэматычных падворкаў сельскагаспадарчых арганізацый, святочны гандлёвы кірмаш, выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва майстроў, відовішчны абрад "Дажынкі", ушаноўванне пераможцаў жніва, спартыўныя спаборніцтвы, дзіцячыя забаўляльна-гульнявыя праграмы. Пройдуць конкурсы на лепшы падворак, лепшы каравай і сноп. Завершыцца свята выступленнем эстрадных выканаўцаў і маладзёжнай дыска-праграмай. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ "Мастоўскі раённы цэнтр культуры"

24 August
Mosty City Festival “We don’t know the city better, we feel it in our souls” Regional holiday “Dozhinki-2024” (Mosty) Every year, traditionally, Mostovshchina celebrates 2 holidays together - Mosty and Dozhinki City Day. This day is, without a doubt, one of the most ambitious, long-awaited and heartwarming for all Mostovans and residents of our area. Traditionally, the holiday will be opened by a procession of labor and creative groups. On this day we honor the oldest workers, labor dynasties, philanthropists, children, newlyweds, and winners of the harvest. The holiday program includes the work of thematic farmsteads of agricultural organizations, a festive trade fair, an exhibition of arts and crafts by masters, the spectacular “Dozhinki” ceremony, honoring the winners of the harvest, sports competitions, and children's entertainment and game programs. There will be competitions for the best farmstead, the best loaf and sheaf. The holiday will end with a performance by pop singers and a youth disco program. Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mostovsky District Culture Center”
18 августа
Праздник «Наш край – цветочный рай» (Мостовский район, аг. Милевичи) Приглашаем всех гостей в агрогородок Милевичи на праздник «Наш край – цветочный рай». Наше мероприятие собирает много гостей: коллекционеров цветов и ценителей прекрасных растений. В программе: дефиле в цветочных платьях, выставки работ местных мастериц на цветочную тематику, беспроигрышная лотерея, концертное выступление коллективов любительского творчества с песнями о цветах, презентации цветов в арт-кафе. Для вас будет работать фито-бар, где вы можете попробовать разнообразные чаи из душистых трав и оригинальное варенье. Побывав на празднике, вам непременно захочется вернуться и снова окунуться в волшебный мир цветов. Тел.: +375 1515 31527, филиал «Милевичский ЦДиК»

18 жніўня
Свята "Наш край - кветкавы рай" (Мастоўскі раён, аг. Мілевічы) Запрашаем усіх гасцей у аграгарадок Мілевічы на свята “Наш край – кветкавы рай”. Наша мерапрыемства збірае шмат гасцей: калекцыянераў кветак і знатакоў цудоўных раслін. У праграме: дэфіле ў кветкавых сукенках, выставы работ мясцовых майстрых на кветкавую тэматыку, бяспройгрышная латарэя, канцэртнае выступленне калектываў аматарскай творчасці з песнямі пра кветкі, прэзентацыі кветак у арт-кафэ. Для вас будзе працаваць фіта-бар, дзе вы можаце паспрабаваць разнастайныя чаі з духмяных траў і арыгінальнае варэнне. Пабываўшы на свяце, вам абавязкова захочацца вярнуцца і зноў акунуцца ў чароўны свет кветак. Тэл.: +375 1515 31527, філіял «Мілевіцкі Цэнтр вольнага часу і культуры»

August 18
Holiday “Our land is a flower paradise” (Mostovsky district, Milevichi village) We invite all guests to the agricultural town of Milevichi for the holiday “Our land is a flower paradise.” Our event brings together many guests: flower collectors and connoisseurs of beautiful plants. The program includes: a fashion show in floral dresses, exhibitions of works by local craftswomen on floral themes, a win-win lottery, a concert performance by amateur art groups with songs about flowers, presentations of flowers in an art cafe. There will be a herbal bar for you, where you can try a variety of teas from fragrant herbs and original jam. After visiting the festival, you will definitely want to come back and plunge into the magical world of flowers again. Tel.: +375 1515 31527, branch “Milevichsky Leisure and Culture Center”
17 сентября
Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню народного единства «Вместе- за счастливое будущее» (г. Мосты, Мостовский РЦК) При всех отличиях мы едины, вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального статуса и возраста. 17 сентября вся страна будут праздновать самый молодой праздник – День народного единства. Мы едины в своём уважении к любимой Беларуси, нашей Родине. В этот знаменательный день, в зале Мостовского районного центра культуры состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Музыкальные и танцевальные поздравления от артистов станут замечательным подарком для жителей и гостей города. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

17 верасня
Урачысты сход і святочны канцэрт да Дня народнага адзінства «Разам- за шчаслівую будучыню» (г. Масты, Мастоўскі РЦК) Пры ўсіх адрозненнях мы адзіныя, незалежна ад нацыянальнасці, веравызнання, сацыяльнага статусу і ўзросту. 17 верасня ўся краіна будуць святкаваць самае маладое свята - Дзень народнага адзінства. Мы адзіныя ў сваёй павазе да любімай Беларусі, нашай Радзімы. У гэты знамянальны дзень, у зале Мастоўскага раённага цэнтра культуры, адбудзецца ўрачысты сход і святочны канцэрт. Музычныя і танцавальныя віншаванні ад артыстаў стануць цудоўным падарункам для жыхароў і гасцей горада. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ "Мастоўскі раённы цэнтр культуры"

September 17
Solemn meeting and festive concert for National Unity Day “Together for a happy future” (Mosty, Mostovsky District Culture Center) Despite all our differences, we are united, regardless of nationality, religion, social status and age. On September 17, the whole country will celebrate the youngest holiday - National Unity Day. We are united in our respect for beloved Belarus, our Motherland. On this significant day, a ceremonial meeting and a festive concert will take place in the hall of the Mostovsky regional cultural center. Musical and dance congratulations from the artists will be a wonderful gift for residents and guests of the city. Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mostovsky District Culture Center”