Главная / Культура / Архив мероприятий / Календарь культурных событий 2023

Календарь культурных событий 2023

Календарь на 2023 год / Каляндар на 2023 год / Calendar 2023
8 июля
Арт-пикник «На хвалях Нёмана» (г. Мосты, урочище Михайловка) Приглашаем всех на незабываемый арт-пикник «На хвалях Нёмана». В программе ждёт кулинарное шоу, заплыв «На чём попало», конкурс «Квасный бУМ », выступление коллективов любительского творчества. Мы приглашаем вас отведать ухи и просто хорошо и комфортно отдохнуть всей семьёй. На празднике выберут самого ловкого мастера рыбной ловли. Множество разнообразных конкурсов, игровых программ, сюрпризов и различные фестивали ждут Вас на празднике. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

8 ліпеня
Арт-пікнік "На хвалях Нёмана "(г. Масты, урочышча Міхайлаўка) Запрашаем усіх на незабыўны арт-пікнік «На хвалях Нёмана". У праграме чакае кулінарнае шоу, заплыў «На чём попало», конкурс «Квасны бУМ», выступленне калектываў аматарскай творчасці. Мы запрашаем вас паспытаць юшкі і проста добра і камфортна адпачыць ўсёй сям'ёй. На свяце выберуць самага спрытнага майстра рыбнай лоўлі. Мноства разнастайных конкурсаў, гульнявых праграм, сюрпрызаў і розныя фестывалі чакаюць вас на свяце. Тэл: +375 1515 64494, ДУ «Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

July 8th
Art picnic "On the praises of the Neman" (Mosty, Mikhailovka tract) We invite everyone to an unforgettable art picnic "On the praises of the Neman". The program includes a cooking show, a swim "On anything", a competition "Kvass boom", a performance by amateur creative teams. We invite you to taste fish soup and just have a good and comfortable rest with the whole family. At the festival, the most dexterous master of fishing will be chosen. A lot of different contests, game programs, surprises and various festivals are waiting for you at the festival. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
9 мая
Городской праздник «Победа не бывает лёгкой» (г. Мосты) Приглашаем всех гостей на городской праздник «Победа не бывает лёгкой». Значимость этого события с каждым годом только возрастает. В этот день так приятно осознавать, что есть кого поблагодарить за возможность мирно жить и дышать воздухом на этой земле. Праздник начнётся под звуки духового оркестра, шествием трудовых и творческих коллективов, далее состоится митинг-реквием. Развернутся торговые ряды, будут детские игровые программы, выставка-продажа изделий народных мастеров. Участников праздника порадует праздничный концерт, дискотека и праздничный салют. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

9 мая
Гарадское свята "Перамога не бывае лёгкай" (г. Масты) Запрашаем усіх гасцей на гарадское свята "Перамога не бывае лёгкай". Значнасць гэтай падзеі з кожным годам толькі ўзрастае ў гэты дзень так прыемна ўсведамляць, што ёсць каго падзякаваць за магчымасць мірна жыць і дыхаць паветрам на гэтай зямлі. Свята пачнецца пад гукі духавога аркестра, шэсцем працоўных і творчых калектываў, далей адбудзецца мітынг-рэквіем. Разгорнуцца гандлёвыя рады, будуць дзіцячыя гульнявыя праграмы, выстава-продаж вырабаў народных майстроў. Удзельнікаў свята парадуе святочны канцэрт, дыскатэка і святочны салют. Тэл: +375 1515 64494, ДУ «Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

9 May
City holiday "Victory is never easy" (Mosty) We invite all guests to the city holiday "Victory is never easy". The significance of this event only increases every year On this day it is so nice to realize that there is someone to thank for the opportunity to live peacefully and breathe air on this earth. The celebration will begin with the sounds of a brass band, a procession of labor and creative collectives, then a requiem rally will take place. Shopping malls will be opened, there will be children's game programs, an exhibition and sale of handicrafts. The participants of the holiday will be pleased with a festive concert, disco and fireworks. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky district Center of Culture

26 августа
Праздник города Мосты «Горжусь тобой, мой город родной», «Дожинки-2023» (г. Мосты) Приглашаем всех гостей на праздник города Мосты «Горжусь тобой, мой город родной». В этот день везде царит особая атмосфера сплочённости. Откроет праздник шествие трудовых и творческих коллективов. В программе праздника: работа тематических подворьев сельскохозяйственных организаций, праздничная торговая ярмарка, выставка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Гродненской области, зрелищный обряд «Дожинки», чествование победителей жатвы, библиофест, спортивные соревнования, детские развлекательно-игровые программы. Также мостовчан ждут различные фестивали и праздничный концерт. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

26 жніўня
Свята горада Масты «Ганаруся табой, мой горад родны», «Дажынкі-2023» (г. Масты) Запрашаем усіх гасцей на свята горада Масты "Ганаруся табой, мой горад родны". У гэты дзень усюды пануе асаблівая атмасфера згуртаванасці. Адкрые свята шэсце працоўных і творчых калектываў. У праграме свята: праца тэматычных падворкаў сельскагаспадарчых арганізацый, святочны гандлёвы кірмаш, выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва майстроў Гродзенскай вобласці, відовішчны абрад "Дажынкі", ушанаванне пераможцаў жніва, бібліяфест, спартыўныя спаборніцтвы, дзіцячыя забаўляльна-гульнявыя праграмы. Таксама мастаўчан чакаюць розныя фестывалі і святочны канцэрт. Тэл: +375 1515 64494, ДУ «Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

August 26
Holiday of the city of Mosty "I'm proud of you, my native city", "Dozhinki-2023" (Mosty) We invite all guests to the celebration of the city of Bridges "I am proud of you, my native city". On this day, there is a special atmosphere of unity everywhere. The festival will be opened by a procession of labor and creative collectives. The program of the holiday includes the work of thematic farmsteads of agricultural organizations, a festive trade fair, an exhibition of decorative and applied works of masters of the Grodno region, a spectacular ceremony "Dozhinki", honoring the winners of the harvest, a bibliofest, sports competitions, children's entertainment and gaming programs. Also, Mostov residents are waiting for various festivals and a festive concert. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
3 июля
Городской праздник «Беларусь эта имя побед» (г.Мосты) Приглашаем всех на праздник «Беларусь это имя побед», посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь. Это поистине всенародный праздник, собирающий не одно поколение людей. Откроет праздник шествие колонны трудовых коллективов и организаций. Мостовчан и гостей города ждёт чествование лучших людей Мостовщины, внёсших значительный вклад в развитие Мостовского района, праздничный концерт. Для детей будут работать аттракционы, игры, конкурсы. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

3 ліпеня
Гарадское свята! «Беларусь гэта імя перамог» (г. Масты) Запрашаем усіх на свята «Беларусь гэта імя перамог» прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта сапраўды ўсенароднае свята, якое збірае не адно пакаленне людзей. Адкрые свята шэсце калоны працоўных калектываў і арганізацый. Мостаўчан і гасцей горада чакае ўшанаванне лепшых людзей Мастоўшчыны, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё Мастоўскага раёна, святочны канцэрт. Для дзяцей будуць працаваць атракцыёны, гульні, конкурсы. Тэл: +375 1515 64494, ДУ «Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

July 3
City holiday "Belarus is the name of victories" (Mosty) We invite everyone to the holiday "Peaceful, blooming Belarus!" dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus. This is truly a national holiday that gathers more than one generation of people. The procession of a column of labor collectives and organizations will open the holiday. Mostov residents and guests of the city will be honored by the best people of Mostovshchina who have made a significant contribution to the development of the Mostovsky district, a festive concert. Attractions, games, contests will work for children. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
25 февраля
Народное гулянье «Масленица пришла и весну привела» (г. Мосты) Приглашаем всех на народное гулянье «Масленица пришла и весну привела». Гостей праздника ждет выступление творческих коллективов Мостовского района. Традиционные песни, весёлые частушки и прибаутки прозвучат на празднике. Самые отважные смогут покорить обледенелый столб и снять подарки. Ну и, конечно же, состоится яркий обряд сжигания чучела, символизирующий проводы зимы. На празднике развернётся широкая ярмарка, а также игровая зона, где каждый сможет поучаствовать в различных конкурсах. Приезжайте и приходите на праздник! Не упустите возможность провести позитивно и увлекательно выходной день в кругу родных и друзей! Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

25 лютага
Народнае гулянне "Масленіца прыйшла і вясну прывяла» (г. Масты) Запрашаем усіх на народнае гулянне «Масленіца прыйшла і вясну прывяла». Гасцей свята чакае выступленне творчых калектываў Мастоўскага раёна. Традыцыйныя песні, вясёлыя прыпеўкі і прымаўкі прагучаць на свяце. Самыя адважныя змогуць скарыць абледзянелы слуп і зняць падарункі. Ну і, вядома ж, адбудзецца яркі абрад спальвання чучала, што сімвалізуе праводзіны зімы. На свяце разгорнецца шырокі кірмаш, а таксама гульнявая зона, дзе кожны зможа паўдзельнічаць у розных конкурсах. Прыязджайце і прыходзьце на свята! Не выпусціце магчымасць правесці пазітыўна і займальна выхадны дзень у коле родных і сяброў! Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

February 25
Folk festival "Maslenitsa came and brought spring" (Mosty) We invite everyone to the folk festival "Maslenitsa came and brought spring". The guests of the holiday are waiting for the performance of the creative teams of the Mostovsky district. Traditional songs, funny ditties and jokes will be performed at the festival. The bravest will be able to conquer the icy pillar and remove the gifts. And, of course, there will be a bright ceremony of burning an effigy, symbolizing the departure of winter. A wide fair will unfold at the festival, as well as a game area where everyone will be able to participate in various competitions. Come and come to the party! Do not miss the opportunity to spend a positive and exciting weekend with family and friends! Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky district Center of Culture"
4 июня
Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны» (Мостовский район, аг. Большие Озёрки) Всех желающих приглашаем на праздник фольклора «Па сцежках спадчыны». Главный акцент праздника – местный танцевальный стиль «Котчынская кадрыля», который включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как образец нематериальной культуры. Гостей ждут выступления коллективов любительского творчества, выставка народного творчества, песни, танцы, игры и многое другое. Все желающие могут принять участие в мастер-классе по изучению танцев «Котчынская кадрыля», «Падеспань», «Краковяк». Тел.: +375 1515 63122, СК «Озёрки»

4 чэрвеня
Свята фальклору “Па сцежках спадчыны” (Мастоўскі раён, аг. Вялікія Азёркі) Усіх жадаючых запрашаем на свята фальклору “Па сцежках спадчыны”. Галоўны акцэнт свята – мясцовы танцавальны стыль “Котчынская кадрыля”, які ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь як узор нематэрыяльнай культуры. Гасцей чакаюць выступленні калектываў аматарскай творчасці, выстава народнай творчасці, песні, танцы, гульні і шмат іншага. Усе жадаючыя могуць прыняць удзел у майстар-класе па вывучэнні танцаў “Котчынская кадрыля”, “Падэспань”, “Кракавяк”. Тэл.: +375 1515 63122, СК “Азёркі”

4 June
Folklore Festival "On the Paths of Heritage" (Mosty district, agro-town Bolshie Oziorki) We invite everyone to the folklore festival "On the Paths of Heritage". The main accent of the holiday is the local dance style "Kotchino Quadrille", which is included in the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus as an example of intangible culture. Guests will enjoy performances by amateur art groups, an exhibition of folk art, songs, dances, games and many more. Everyone can take part in a master class on the study of dances "Kotchino Quadrille", "Pas d’Espagne", "Cracovienne". Tel.: +375 1515 63122, Village Club "Oziorki"
15 июля
Гудевичский фэст «Купальскія таямніцы» (Мостовский район, аг. Гудевичи) Приглашаем всех на зрелищные «Купальскія таямніцы». Наш праздник – это возможность окунуться в атмосферу таинственности, отлично отдохнуть от будничной суеты и просто интересно провести время в хорошей компании. Вас ожидает: театрализованное представление, квест «У пошуках папараць-кветкі», игровые программы, конкурсы, выставки изделий мастеров народного творчества, концертная программа, работа аттракционов, праздничная торговля. Завершится праздник молодёжной дискотекой. Тел.: +375 1515 39313, филиал «Гудевичский ЦДиК»

15 ліпеня
Гудзевіцкі фэст " Купальскія таямніцы» (Мастоўскі раён, аг. Гудзевічы) Запрашаем усіх на відовішчныя «Купальскія таямніцы». Наша свята-гэта магчымасць акунуцца ў атмасферу таямнічасці, выдатна адпачыць ад будзённай мітусні і проста цікава правесці час у добрай кампаніі. Вас чакае: тэатралізаванае прадстаўленне, квэст «у пошуках папараць-кветкі», гульнявыя праграмы, конкурсы, выставы вырабаў майстроў народнай творчасці, канцэртная праграма, праца атракцыёнаў, святочны гандаль. Завершыцца свята маладзёжнай дыскатэкай. Тэл.: +375 1515 39313, філіял «Гудзевіцкі ЦВЧіК»

July 15
Gudevichi fest "Kupalskiya tayamnitsy" (Mostovsky district, ag. Gudevichi) We invite everyone to the spectacular "Kupala tayamnitsy". Our holiday is an opportunity to plunge into the atmosphere of mystery, have a great break from the everyday hustle and bustle and just have fun in good company. You will find: a theatrical performance, a quest "At poshukah paparats-kvetki", game programs, contests, exhibitions of products of folk artists, a concert program, the work of attractions, festive trade. The holiday will end with a youth disco. Tel.: +375 1515 39313, branch « Gudevichi center leisure and culture»
15 июля
Народное гулянье «Вянок чароўных кветак» (Мостовский район, аг. Глядовичи) Всех приглашаем на народное гулянье «Вянок чароўных кветак». Гостей ожидает хороводы, купальский костёр, игры, конкурсы, концертная программа, выстовка цветов, работа аттракционов, праздничная торговля. Девушки смогут поучаствовать в традиционных гаданиях на венках, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой». Тел.: +375 1515 61743, СК «Глядовичи»

15 ліпеня
Народнае гулянне " Вянок чароўных кветак "» Мастоўскі раён, аг. Глядавічы) Усіх запрашаем на народнае гулянне “Вянок чароўных кветак” Гасцей чакае карагоды, купальскае вогнішча, гульні, конкурсы, канцэртная праграма, выстаўка кветак ,праца атракцыёнаў, святочны гандаль. Дзяўчаты змогуць паўдзельнічаць у традыцыйных варожбах на вянках, маладыя людзі-праявіць мужнасць у спаборніцтвах з «нячыстай сілай». Тэл.: +375 1515 61743, СК " Глядавічы»

July 15
folk festival "wreath of magic flowers "" Mostovsky district, ag. Glyadovichi) We invite everyone to the folk festival "wreath of magic flowers". Guests will enjoy round dances, a Kupala bonfire, games, contests, a concert program, the work of attractions, festive trade. Girls will be able to participate in traditional fortune-telling on wreaths, young people will be able to show courage in competitions with "evil spirits". Tel.: +375 1515 61743, Village Club "Glyadovichi"
22 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса» (Мостовский район, аг.Куриловичи) Всех приглашаем на народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса». Начнётся праздник парадом всевозможных транспортных средств на главной улице агрогородка. На протяжении мероприятия прозвучат лучшие песни в исполнении участников любительских коллективов. Для детей будут работать аттракционы, пройдут развлекательно-игровые программы и конкурсы. Каждый желающий сможет прокатится на повозке, закончится праздник молодёжной дискотекой. Тел.: +375 1515 62799, филиал «Куриловичский ЦДиК»

22 ліпеня
Народнае гулянне «Вясёлы вазок -чатыры колы» Мастоўскі раён, аг.Курылавічы) Усіх запрашаем на народнае гулянне»вясёлая фурманка – чатыры колы". Пачнецца свята парадам разнастайных транспартных сродкаў на галоўнай вуліцы аграгарадка. На працягу мерапрыемства прагучаць лепшыя песні ў выкананні ўдзельнікаў аматарскіх калектываў. Для дзяцей будуць працаваць атракцыёны, пройдуць забаўляльна-гульнявыя праграмы і конкурсы. Кожны жадаючы зможа пракоціцца на калёсах, скончыцца свята маладзёжнай дыскатэкай. Тэл.: +375 1515 62799, « філіял «Курылавіцкі ЦВЧіК»

July 22
Folk festival "Merry wagon – four wheels" (Mostovsky district, Kurilovichi ag.) We invite everyone to the folk festival "Merry wagon – four wheels". The holiday will begin with a parade of all kinds of vehicles on the main street of the agro-town. During the event, the best songs performed by participants of amateur groups will be performed. Attractions will work for children, entertainment and game programs and contests will be held. Everyone will be able to ride on a cart, the holiday will end with a youth disco. Tel.: +375 1515 62799, branch « Kurilovichi center leisure and culture »
25 февраля
Праздник блинов «Ох, блины мои, блины, вы блиночки мои» (Мостовский район, аг. Хартица) Пышными и вкусными блинами жители и гости агрогородка Хартица смогут угостится на празднике блинов «Ох, блины мои, блины, вы блиночки мои». Всех ожидает насыщенное и вкусное гулянье. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по выпеканию блинов, проявить себя в весёлых играх и забавах. Завершится праздник дискотекой. Тел.: +375 1515 39746, филиал «Хартицкий ЦДиК»

25 лютага
Свята бліноў "Ой, бліны мае, бліны, вы бліночкі мае» (Мастоўскі раён, аг. Харціца) Пышнымі і смачнымі блінамі жыхары і госці аграгарадка Харціца змогуць пачаставацца на свяце бліноў «Ох, бліны мае, бліны, вы бліначкі мае». Усіх чакае насычанае і смачнае гулянне. Жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у майстар-класе па выпяканні бліноў, праявіць сябе ў вясёлых гульнях і забавах. Завершыцца свята дыскатэкай. Тэл.: +375 1515 39746, філіял «Хартыцкі ЦВЧіК»

February 25
Pancake festival "Oh, my pancakes, pancakes, you are my pancakes" (Mostovsky district, ag. Hartitsa) Residents and guests of the agro-town of Khartitsa will be able to enjoy lush and delicious pancakes at the pancake festival "Oh, my pancakes, pancakes, you are my pancakes". A rich and delicious celebration awaits everyone. Those who wish will be able to participate in a master class on baking pancakes, to prove themselves in fun games and fun. The holiday will end with a disco. Tel.: +375 1515 39746, branch “ Hartytsky center leisure and culture”
20 августа
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай» (Мостовский район, аг. Милевичи) Приглашаем всех гостей на праздник цветов «Наш край – цветочный рай». Данное мероприятие собирает много гостей, коллекционеров цветов и предлагает культурную программу: выставка цветов, выставки работ местных мастериц на цветочную тематику, показ мод «Джинсовое чудо», беспроигрышная лотерея, концертное выступление коллективов любительского творчества, детское дефиле. Побывав на празднике, вам непременно захочется вернуться и окунуться в волшебный мир цветов. Тел.: +375 1515 31527, филиал «Милевичский ЦДиК»

20 жніўня
Свята кветак "Наш край-кветкавы рай" (Мастоўскі раён, аг. Мілевічы) Запрашаем усіх гасцей на свята кветак “Наш край – кветкавы рай”. Дадзенае мерапрыемства збірае шмат гасцей, калекцыянераў кветак і прапануе культурную праграму: выстава кветак , выставы работ мясцовых майстрых на кветкавую тэматыку, паказ мод» джынсавае цуд", бяспройгрышная латарэя, канцэртнае выступленне калектываў аматарскай творчасці, дзіцячае дэфіле. Пабыўшы на свяце, вам абавязкова захочацца вярнуцца і акунуцца ў чароўны свет кветак. Тэл.: +375 1515 31527, філіял «Мілевіцкі ЦВЧіК»

August 20
Flower Festival "Our land is a flower paradise" (Mostovsky district, ag. Milevichi) The flower festival "Our land is a flower paradise" gives not only good, positive emotions, but also beautiful places for a photo shoot. This event gathers many guests, flower collectors and offers a cultural program: a master class on making flowers from various materials, exhibitions of works by local craftswomen on floral themes, a phyto-bar "Healing Drinks of Nature", a concert performance by amateur art groups, a children's fashion show. After visiting the holiday, you will definitely want to come back and plunge into the magical world of flowers. Tel.: +375 1515 31527, branch of "Milevichy center leisure and culture "
17 сентября
Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню народного единства «Единая Беларусь – единая семья» (г. Мосты Мостовский РЦК) 17 сентября мостовчане, вместе со всей страной будут праздновать самый молодой праздник – День народного единства. В этот знаменательный день, в зале Мостовского районного центра культуры состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Музыкальные и танцевальные поздравления от артистов станут замечательным подарком для жителей и гостей города. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

17 верасня
Урачысты сход і святочны канцэрт да Дня народнага адзінства "Адзіная Беларусь-адзіная сям'я" » г. Масты Мастоўскі РЦК) 17 верасня мастаўчане, разам з усёй краінай будуць святкаваць самае маладое свята -Дзень народнага адзінства. У гэты знамянальны дзень у зале Мастоўскага раённага цэнтра культуры адбудзецца ўрачысты сход і святочны канцэрт .Музычныя і танцавальныя віншаванні ад артыстаў стануць выдатным падарункам для жыхароў і гасцей горада. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

September 17
Solemn meeting festive concert for the Day of National Unity "United Belarus – united family" (Mosty Mostovsky RCC) On September 17, Mostov residents from all over the country celebrate the youngest holiday – National Unity Day. On this significant day , a solemn meeting and a festive concert will be held in the hall of the Mostovsky district Cultural Center .Musical and dance greetings from artists will be a wonderful gift for residents and guests of the city. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
13 июля
Митинг ко Дню освобождения Мостовщины «Не властно над памятью время» (Мемориалый комплекс д. Шимки) Жители Мостовского района соберутся на священном для каждого мостовчанина месте – у мемориального комплекса советским воинам, партизанам и жертвам фашизма в деревни Шимки, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

13 ліпеня
Мітынг да Дня вызвалення Мастоўшчыны "Не ўладзен над памяццю час" (Мемарыяльны комплекс в. Шымкі) Жыхары Мастоўскага раёна збяруцца на святым для кожнага мастаўчаніна месцы – ля мемарыяльнага комплексу савецкім воінам, партызанам і ахвярам фашызму ў вёскі Шымкі, каб ушанаваць памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

July 13
Rally on the Day of the Liberation of Mostovshchina "Time has no power over memory" (D. Shimka Memorial Complex) Residents of the Mostovsky district will gather at a place sacred to every Mostovite – at the memorial complex to Soviet soldiers, partisans and victims of fascism in the village of Shimki to honor the memory of those who died during the Great Patriotic War. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
25 марта
Районный праздник по итогам работы всех сфер народного хозяйства «Красуй Мастоўшчына» (г.Мосты Мостовский районный центр культуры) Во время проведения районного праздника подведут итоги работы и наградят премиями, дипломами, благодарностями тружеников всех сфер народного хозяйства Мостовщины. В программе гостей ждёт концерт солистов районного центра культуры. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

25 сакавіка
Раённае свята па выніках работы ўсіх сфер народнай гаспадаркі «Красуй Мастоўшчына» (г. Масты Мастоўскі раённы цэнтр культуры) Падчас правядзення раённага свята падвядуць вынікі работы і ўзнагародзяць прэміямі, дыпломамі, падзякамі працаўнікоў усіх сфер народнай гаспадаркі Мастоўшчыны. У праграме гасцей чакае канцэрт салістаў раённага цэнтра культуры. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

March 25
A regional holiday based on the results of the work of all spheres of the national economy "Krasuy Mastoyshchyna" (Mosty Mostovsky district center of culture) During the regional holiday, the results of the work will be summed up and awarded with prizes, diplomas, and commendations to workers of all spheres of the national economy of Mostovshchina. The program includes a concert of soloists of the regional center of culture. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
20 мая
Областной фестиваль детского эстрадного творчества «Масты надзей» (г.Мосты Мостовский районный центр культуры) Областной фестиваль детского эстрадного творчества «Масты надзей» соберёт в актовом зале районного центра культуры участников и зрителей из всей Гродненской области. Лучшие детские эстрадные коллективы Гродненщины: вокальные ансамбли, коллективы современной хореографии, блистательные вокалисты, очаровательные ведущие в возрасте от 6 до 17 лет смогут подарить публике незабываемый зрелищный праздник. Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

20 мая
Абласны фестываль дзіцячай эстраднай творчасці «Масты надзей» (г. Масты Мастоўскі раённы цэнтр культуры) Абласны фестываль дзіцячай эстраднай творчасці» Масты надзей " збярэ ў актавым зале раённага цэнтра культуры ўдзельнікаў і гледачоў з усёй Гродзенскай вобласці. Лепшыя дзіцячыя эстрадныя калектывы Гродзеншчыны: вакальныя ансамблі, калектывы сучаснай харэаграфіі, бліскучыя вакалісты, чароўныя вядучыя ва ўзросце ад 6 да 17 гадоў змогуць падарыць публіцы незабыўнае відовішчнае свята. Тэл.: +375 1515 64494, ДУ" Мастоўскі раённы цэнтр культуры»

May 20
Regional festival of children's pop art "Masty nadzey" (Mosty Mostovsky district Center of Culture) The regional festival of children's pop art "Masty nadzey" will gather participants and spectators from all over the Grodno region in the assembly hall of the regional center of culture. The best children's pop groups of Grodno region: vocal ensembles, groups of modern choreography, brilliant vocalists, charming presenters aged 6 to 17 years will be able to give the audience an unforgettable spectacular holiday. Tel.: +375 1515 64494, GU "Mostovsky District Center of Culture"
3 июня
Праздник детства «Созвездие детских радостей» (Мостовский район аг.Гудевичи) Агрогородок Гудевичи приглашает всех на праздник детства «Созвездие детских радостей». В программе ждёт праздничный концерт, игровые программы, парад калясок, карусели, аттракционы, детская дискотека и многое другое. Завершит праздник праздничный феерверк. Тел.: +375 1515 39313, филиал «Гудевичский ЦДиК»

3 чэрвеня
Свята дзяцінства "Сузор'е дзіцячых радасцяў" (Мастоўскі раён аг.Гудзевічы) Аграгарадок Гудзевічы запрашае ўсіх на свята дзяцінства «Сузор'е дзіцячых радасцяў». У праграме чакае святочны канцэрт, гульнёвыя праграмы, парад калясак, каруселі, атракцыёны, дзіцячая дыскатэка і многае іншае. Завершыць свята святочны феерверк. Тэл.: +375 1515 39313, філіял «Гудзевіцкі ЦВЧіК»

June 3
Childhood holiday "Constellation of children's joys" (Mostovsky district ag.Gudevichi) The agro-town of Gudevichi invites everyone to the childhood holiday "Constellation of children's joys". The program includes a holiday concert, game programs, a parade of kalyasok, carousels, attractions, a children's disco and much more. The holiday will end with a festive fireworks display. Tel.: +375 1515 39313, branch Gudevichi CDIC